Algemene voorwaarden

  1. Bosselaar & Strengers is een maatschap van advocaten, bestaande uit praktijkvennootschappen. Een lijst van leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar.
  2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door Bosselaar & Strengers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. 
  3. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Bosselaar & Strengers gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 50.000,-. 
  4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Bosselaar & Strengers aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Bosselaar & Strengers gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. 
  5. Iedere aanspraak jegens Bosselaar & Strengers vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 
  6. Indien Bosselaar & Strengers bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Bosselaar & Strengers bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Bosselaar & Strengers voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.
  7. Niet alleen Bosselaar & Strengers, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, evenals vroegere vennoten en medewerkers van Bosselaar & Strengers en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Bosselaar & Strengers hebben verlaten. 
  8. Op de rechtsverhouding tussen Bosselaar & Strengers en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechtbank Utrecht zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen Bosselaar & Strengers en een cliënt mocht ontstaan. Indien Bosselaar & Strengers als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde buitenlandse rechter.

Bosselaar & Strengers maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren, Multilaw, met vestigingen in honderd landen. De namen van de leden van Multilaw zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72