• Leestijd 1 - 2 minuten

Een bestendige handelsrelatie opzeggen, kan dat zomaar?

Utrechtse gracht

Kan een langdurige handelsrelatie (zomaar) worden opgezegd? Aan welke vereisten moet dan worden voldaan en waar moet rekening mee gehouden worden?

In een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is lang niet altijd iets geregeld over de mogelijkheid van het opzeggen daarvan. Ook als in de overeenkomst zelf (of in de wet) geen opzegregeling staat, is in de rechtspraak uitgemaakt dat opzeggen in beginsel toch mogelijk moet zijn. Dit kan anders zijn als partijen hebben bedoeld een overeenkomst aan te gaan die niet opzegbaar is.

Onder omstandigheden kan het zijn dat opzegging van een duurovereenkomst alleen mogelijk is als sprake is van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging of als een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen of als de opzegging gepaard gaat met een aanbod tot het betalen van een (schade)vergoeding. Dergelijke voorwaarden voor opzegging kunnen volgen uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de betreffende overeenkomt en de omstandigheden van het specifieke geval.

Een voldoende zwaarwegende grond kan bijvoorbeeld vereist zijn als de opzegging ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de andere partij.

Een langere opzegtermijn of een aanbod tot schadevergoeding kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wederpartij bepaalde investeringen heeft gedaan die nog terugverdiend moeten worden of als de wederpartij in haar bedrijfsvoering geen rekening heeft kunnen houden met de opzegging.

Wat een redelijke opzegtermijn is, zal per situatie verschillen. Een rechter zal dit bepalen aan de hand van alle omstandigheden, zoals de termijn die nodig is voor een omschakeling in de bedrijfsvoering, het terugverdienen van gedane investeringen, de mate van afhankelijkheid van de opgezegde partij, de tijd die de overeenkomst heeft geduurd en de redenen van de opzegging.

Een langdurige relatie kan dus in beginsel worden opgezegd, ook als daarover niets is afgesproken, maar – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn. Om vervelende (juridische) discussies te voorkomen is het goed om voor het opzeggen van de relatie na te gaan wat onder de gegeven omstandigheden van de opzeggende partij gevergd kan worden.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72