• Leestijd 3 - 4 minuten

Breaking news: de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ondanks veel kritiek toch per 1 januari 2020 van kracht!

Blog Barbara WAB van kracht

Op 28 mei 2019 vond in de Eerste Kamer de stemming plaats over het wetsvoorstel WAB: het wetsvoorstel is aanvaard!

Op 20 mei jl. werd dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer plenair behandeld (zie ook mijn blog van 18 april jl.), waarbij veel kritiek werd geuit. Desondanks gaf de meerderheid van de Eerste Kamer na afloop aan het wetsvoorstel te steunen.

Nog even een geheugensteuntje: door invoering van de WAB worden werkgevers aangemoedigd om werknemers in vaste dienst te nemen. Flexibel werk, uitzenden en payroll, wordt duurder. Ook moeten flexwerkers meer zekerheden krijgen en wordt het ontslagrecht weer gewijzigd. Hierdoor bestond de angst voor een waterbedeffect: verbeteringen voor een deel van de arbeidsmarkt enerzijds zorgen weer voor knelpunten anderzijds. Zonder een integrale aanpak van alle noodzakelijke oplossingen, is er geen garantie dat de WAB het gewenste effect zal hebben.

Zo denkt de PvdA dat payrollorganisaties de overeenkomsten vorm gaan geven als uitzendovereenkomsten om zo de nieuwe regelgeving te omzeilen.

Daarnaast wordt het niet verstandig geacht om nieuwe wetgeving te introduceren voordat de evaluatie van de huidige WWZ plaatsvindt en voordat het advies van de Commissie Regulering van werk, verwacht op 1 november a.s., wordt afgegeven. Deze commissie onderzoekt op verzoek van het kabinet of de regels rondom arbeid nog passen bij de manier waarop we nu en in de toekomst werken.

Moties

De VVD en het CDA vroegen in een motie om met voorstellen voor een nieuw zzp-beleid te komen. Dit moet de schijnzelfstandigheid voorkomen en de onderkant van de zzp-markt beschermen. De SGP diende een motie in met het verzoek ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar uit te sluiten van de cumulatiegrond.

De Minister heeft vervolgens op 24 mei jl. met behulp van een ‘spoorboekje’ de samenhang van het wetsvoorstel met alle overige toekomstige voorstellen voor de arbeidsmarkt uiteengezet.

Het "spoorboekje"

In dit "spoorboekje" wordt uiteengezet, dat in deze kabinetsperiode naast de WAB nog andere maatregelen worden genomen, onderverdeeld in drie stappen:

  1. De eerste stap ‘Leven lang ontwikkelen’ houdt een meerjarig actiegericht programma in, waar de focus ligt op het stimuleren van eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen, eigen keuzes kunnen maken en kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Kortom: duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Deze zomer zal het kabinet verdere informatie over de voortgang verschaffen.
  2. De tweede stap ‘Ziekte en arbeidsongeschiktheid’ ziet op een uitvoerbaar pakket aan maatregelen voor de loondoorbetalingen tijdens ziekte. De maatregelen moeten dit makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. De maatregelen zien ook op het stimuleren van mensen met een WIA-uitkering om zoveel mogelijk deel te nemen aan het arbeidsproces. Dit najaar wordt daarom ook een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd met punten voor wetswijziging. Voor de zomer zal Koolmees de Tweede Kamer informeren over de punten waar geen wetswijziging voor nodig is.
  3. De derde stap ‘Werken als zelfstandige’ zal voor de zomer worden toegelicht aan de Tweede Kamer. Het betreft hier de maatregelen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord. Het kabinet heeft de afgelopen tijd al een aantal stappen gezet in het zelfstandigenbeleid, zoals de verduidelijking en opname in het handboek loonheffingen van het gezagscriterium. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitwerking van de webmodule op basis waarvan opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen verkrijgen als uit de beantwoording blijkt dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit zal naar verwachting begin 2020 gereed zijn. Voor de zelfstandigen aan de onder- en bovenkant van de arbeidsmarkt worden de maatregelen nog uitgewerkt. Deze wil het kabinet in 2021 in werking laten treden. De maatregelen beogen het waterbedeffect tegen te gaan.

Onder andere deze drie stappen moeten de arbeidsmarkt weer in balans brengen.

Voor minister Koolmees is het nu zaak om flink vaart te maken met nieuwe zzp-wetgeving om schijnzelfstandigheid te voorkomen en de kwetsbare groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen en juist ruimte voor ondernemers aan de bovenkant te creëren. Zo werkt minister Koolmees aan een minimumtarief dat moet leiden tot een bestaansminimum. Op deze manier kunnen zzp-ers zowel voorzien in hun levensonderhoud als zich verzekeren of reserveringen maken voor risico’s op inkomensverlies, zoals bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid.

Met alle aangekondigde maatregelen geeft minister Koolmees aan, dat sprake is van een integrale aanpak en het kabinet langs verschillende routes werkt aan het herstel van de balans op de arbeidsmarkt en het risico op het gevreesde waterbedeffect sterk wordt beperkt doordat deze maatregelen binnen een kort tijdsbestek (2020 en 2021) ingaan.

Heeft u vragen over wat een en ander voor u betekent? Neem dan contact met mij op via 06-104 372 88.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72