• Leestijd 3 - 4 minuten

Werkgevers en Coronavirus

Blog werkgevers en Coronavirus

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet vergaande steunmaatregelen aangekondigd, om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk op te vangen en daarmee banen te beschermen.

Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), welke regeling de huidige regeling werktijdverkorting vervangt.

Hieronder deze maatregel kort toegelicht en afgezet tegen de huidige regeling werktijdverkorting én een greep uit veelgestelde vragen van werkgevers.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met deze maatregel worden werkgevers tegemoetgekomen in hun loonkosten, kan het personeel worden doorbetaald en blijven banen behouden.

Indien je een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, kan voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Door het UWV zal een voorschot worden verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Voorwaarde is dat gedurende de subsidieperiode geen personeel mag worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Per direct kunnen geen nieuwe aanvragen meer op basis van de regeling werktijdverkorting worden ingediend en de aanvragen die reeds zijn gedaan, zullen worden afgehandeld conform de nieuwe regeling.

Hoe zat de regeling werktijdverkorting ook alweer in elkaar?

Regeling werktijdverkorting

Voor het tegen elkaar afzetten van de huidige ("oude") regeling en de noodmaatregel hieronder nog even de huidige regeling toegelicht.

Indien je tijdelijk minder werk hebt vanwege het coronavirus, dan kan (kon) werktijdverkorting bij het UWV worden aangevraagd.

Werktijdverkorting ziet op buitengewone situaties, welke niet onder het normale ondernemersrisico vallen, zoals de situatie rondom corona.

De aanvraag kon worden gedaan bij een verwachting van minstens 20% minder werk voor een komende periode van 2 tot 24 weken. Met de vergunning wordt een ontheffing op het verbod van werktijdverkorting verkregen.

De ontheffing ziet op een periode van maximaal 6 weken en kan 3x op verzoek van de werkgever worden verlengd, iedere keer voor een periode van maximaal 6 weken.

Het UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever, welke uitkeringen echter lager zijn dan het loon dat zou moeten worden doorbetaald.

Ben je dan verplicht het loon te betalen over de uren van de werktijdverkorting?

Hier heerst verwarring over en is onduidelijk, maar het antwoord luidt: nee.

Indien je beschikt over een vergunning voor tijdelijke werktijdverkorting, ben je niet verplicht om het loon door te betalen, tenzij (bijvoorbeeld in een CAO) anders is overeengekomen.

Met ingang van 1 januari 2020 mag je als werkgever immers in bepaalde specifieke gevallen afwijken van de hoofdregel, dat loon dient te worden doorbetaald ook als het werk geheel of gedeeltelijk niet kan worden verricht. Met ingang van deze datum is de ministeriële regeling “Regeling onwerkbaar weer” in werking getreden. Op basis van deze regeling ben je niet verplicht om het loon door te betalen indien sprake is van buitengewone omstandigheden waarvoor tijdelijke werktijdverkorting is toegestaan, zoals het coronavirus. De regeling ziet derhalve niet uitsluitend op de situatie van onwerkbaar weer.

Zoals hierboven aangegeven, vervangt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud de huidige regeling voor de werktijdverkorting. De noodmaatregel wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Moet ik het salaris doorbetalen van een medewerker die liever thuisblijft maar niet ziek is?

In beginsel heeft het kabinet iedereen geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken indien dat mogelijk is. Indien een medewerker echter niet thuis kan werken, omdat het werk daar bijvoorbeeld simpelweg niet kan worden verricht en er is geen reden om thuis te blijven omdat geen sprake is van symptomen, dan kan hij er wel toe worden verplicht om naar het werk te komen. Indien dat wordt geweigerd is sprake van werkweigering, in welke situatie het loon, na waarschuwing, kan worden stopgezet.

Kan ik mijn medewerkers verplichten om hun vakantie-uren op te nemen, omdat er nu minder werk is door het coronavirus?

Nee, verplichten kan niet, vragen kan natuurlijk altijd.

Indien de medewerker inmiddels een "stuwmeer" aan vakantiedagen heeft opgebouwd, kun je er bovendien op wijzen dat het verstandig is om deze dagen juist nu op te nemen.

Deze (wettelijke) vakantiedagen vervallen immers na 6 maanden na het jaar waarin je deze dagen hebt opgebouwd, dus kun je ze daarvoor maar beter opmaken.

Na afloop van de coronacrisis zal het bovendien weer moeilijker kunnen worden om vakantiedagen op te nemen, omdat dan een werkpiek kan ontstaan door de hopelijk dan weer opbloeiende economie.

Indien voor (een aantal) medewerkers te weinig werk voorhanden is, denk er dan aan dat dit hét moment is om je medewerker die (online) cursus te laten doen waar steeds geen tijd voor was.

Het aanbieden van scholing is bovendien een wettelijke verplichting, indien die scholing noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

Heb je vragen naar aanleiding van het voorgaande of andere vragen?
Neem dan contact met mij op via 030 234 7 210 of 06-104 372 88.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72