NL | EN
NL | EN
Privacy & Cookies

Privacy statement

Het privacy & cookies beleid van Bosselaar Strengers Legal Partners is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en ontvangers van online mailings van Bosselaar & Strengers Advocaten. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacy & cookie statement informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Doeleinden

Via de website van Bosselaar Strengers Legal Partners en onze online mailingen worden persoonsgegevens verzameld. Het gaat om persoonsgegevens (NAW-gegevens en contactgegevens) die u zelf aan Bosselaar Strengers Legal Partners geeft door informatie op te vragen, zich te registreren voor een bijeenkomst / nieuwsbrief of indien u solliciteert naar een functie bij Bosselaar Strengers Legal Partners. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens door Bosselaar Strengers Legal Partners worden gebruikt om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze dienstverlening of activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslagen:

  • Ter uitvoering van de overeenkomst;
  • Ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Uw toestemming.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser van uw computer of mobiele apparatuur waarmee u onze website bekijkt om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.

Bosselaar Strengers Legal Partners maakt slechts gebruik van functionele cookies, het CSRF token, dat slechts een beveiligingsmaatregel is ingevolge waarvan formulieren veilig naar een server kunnen worden gezonden. Omdat het functionele cookies betreffen is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.

Delen van informatie

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Delen via Social Media

Via de website van Bosselaar Strengers Legal Partners heeft u de mogelijkheid om de op de website aanwezige informatie te delen via social media. Indien u hiervan gebruikt maakt wordt u doorverwezen naar de website van de desbetreffende partij (LinkedIn, Facebook, Twitter). Deze partij plaatst dan cookies. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden op de website van deze partijen. Bij het delen van social media worden door Bosselaar Strengers Legal Partners geen persoonsgegevens verwerkt.

Veiligheid/vertrouwelijkheid

Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigen van het Privacy & Cookies beleid

Bosselaar Strengers Legal Partners behoudt zich het recht voor om dit privacy & cookies beleid aan te passen, daarom doet u er goed aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy & Cookies beleid is laatst gewijzigd in juni 2018.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

  • inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens (tenzij wij verplicht zijn om gegevens te bewaren ter voldoening aan wettelijke verplichtingen of wij een gerechtvaardigd belang hebben uw gegevens te bewaren);
  • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
  • het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf;
  • intrekking gegeven toestemming.

Vragen?

Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres avg@bosselaar.nl of via 030-234 7 234.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op. +31 302 34 72 34

office@bosselaar.nl
 
Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72