NL | EN
NL | EN

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Advocaten > Blog > EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

EU-richtlijn 2019/1152 wil arbeidsvoorwaarden verbeteren door ze transparanter en voorspelbaarder te maken. Op 11 november 2021 is hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Uiterlijk 1 augustus 2022 moet de richtlijn geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen waar u als werkgever rekening mee moet houden? We informeren u hierover in dit blog. 

De werkgever betaalt en faciliteert verplichte scholing

Artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is om zijn functie te vervullen. Het gaat om wettelijke of bij cao verplichte scholing en dus niet opleidingen in het kader van beroepskwalificaties.

Waar moet u hierbij aan denken? Bijvoorbeeld aan het onderhouden van vliegvaardigheden bij piloten. Of het behalen van verplichte lascertificaten voor een lasser. Volgens de richtlijn mag de werknemer niet opdraaien voor de kosten. Bovendien moet de werkgever de werknemer de gelegenheid geven zo’n scholing zoveel mogelijk tijdens werktijd te volgen, waarbij het loon wordt doorbetaald.

Heeft u een afspraak gemaakt waarbij uw werknemer de kosten van een studie terug moet betalen als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens of na afronding van de studie? Die is per 1 augustus niet meer geldig, volgens het nieuwe artikel 7:611a lid 4 BW.

Meer ruimte voor nevenwerkzaamheden

Op dit moment kan een werkgever via een nevenwerkzaamhedenbeding de werknemer verbieden om buiten arbeidstijd werkzaamheden te verrichten. Het nieuwe art. 7:653a BW brengt hier verandering in. Werk verrichten buiten de overeengekomen arbeidstijd mag voortaan, tenzij u als werkgever een objectieve reden kan aanvoeren waarom nevenactiviteiten niet wenselijk zijn.

Het gaat hier om een rechtvaardigingsgrond. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Of het voorkomen dat er een belangenconflict ontstaat.

Moet u nu alle arbeidsovereenkomsten hierop aanpassen? Nee. U kunt een bestaand nevenwerkzaamhedenbeding intact laten als u zeker weet dat u een beroep kunt doen op een rechtvaardigingsgrond. Twijfelt u of dat bij u het geval is? Neem gerust contact op, wij kijken graag met u mee.

Uitbreiding informatieplicht / werk weigeren

Art. 7:655 BW bevat reeds een lijst met essentiële aspecten die u in elke arbeidsovereenkomst moet opnemen. Let op: uw informatieplicht wordt per 1 augustus uitgebreid. We noemen twee belangrijke punten.

Is er in uw organisatie sprake van een onvoorspelbaar werkpatroon? Dan bent u verplicht uw werknemer te informeren over de dagen en tijdstippen waarop u hem of haar kunt verplichten om te werken. Buiten deze dagen en uren mag uw werknemer werk weigeren (volgens artikel 7:628b BW).

Daarnaast mag uw werknemer arbeid weigeren als u het verzoek niet ten minste vier dagen van tevoren heeft gedaan.

Wijziging van de Wet flexibel werken

Ook de Wet flexibel werken wordt aangepast. Het nieuwe artikel 2b Wfw bepaalt dat de werknemer die ten minste 26 weken in dienst is u mag vragen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Heeft u tien of meer werknemers in dienst? Dan bent u verplicht binnen één maand op dit verzoek te reageren. Heeft u minder dan tien werknemers in dienst, dan moet u binnen drie maanden antwoord geven. Zorg dat u in beide gevallen schriftelijk en gemotiveerd reageert. Doet u dit niet, of niet tijdig? Dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch ingewilligd. 

Heeft u vragen, of wilt u advies?

Voor veel werkgevers vraagt de implementatie van de richtlijn de nodige aandacht. Temeer omdat er geen ruimte is voor overgangsrecht. U zult ervoor moeten zorgen dat u alle arbeidsovereenkomsten vóór 1 augustus 2022 heeft afgestemd op de nieuwe wetgeving. Ook studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen die overeengekomen zijn vóór 1 augustus 2022 zijn niet langer geldig.

We hopen dat de informatie in dit blog u attent maakt op punten waar u op moet letten. Wilt u dat we met u meedenken over de precieze gevolgen voor u en hoe u hier het best op kunt anticiperen?

Neem dan s.v.p. contact op met Bart Duijs, via 06 30621467 of per e-mail: bart.duijs@bosselaar.nl

(Foto: Ahsanization via Unsplash)