NL | EN
NL | EN

Wat kunt u als werkgever doen om uw zorgplicht bij hybride werken optimaal te vervullen?

Advocaten > Blog > Wat kunt u als werkgever doen om uw zorgplicht bij hybride werken optimaal te vervullen?

De coronacrisis heeft hybride werken in een stroomversnelling gebracht. Hoewel het thuiswerkadvies van de overheid recent is opgeheven, wordt hybride werken in de toekomst waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering. Als werkgever is het van belang dat u niet alleen nadenkt over hoe u dit organiseert, maar ook hoe het zit met uw zorgplicht en aansprakelijkheid richting de werknemer. Hybride werken kan namelijk risico’s met zich meebrengen. In dit blog vertellen we u hier meer over en geven we tips voor preventieve maatregelen.

Hybride werken brengt risico’s met zich mee

De coronaperiode heeft thuiswerken in een stroomversnelling gebracht. Hoewel het thuiswerkadvies van de overheid recent is opgeheven, wordt hybride werken in de toekomst waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering. Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt, waarover we u eerder informeerden, maakt het voor de werknemer nog eenvoudiger om niet alleen op kantoor, maar ook thuis te werken.

Naast voordelen brengt hybride werken ook risico’s met zich mee. Zo vervaagt de scheidslijn tussen werk en privé. Diverse onderzoeken tonen aan dat werknemers de druk voelen om continu bereikbaar te zijn voor de werkgever. Bovendien zijn thuiswerkende werknemers eerder geneigd om over te werken. Daarnaast kan het verminderde contact met collega’s en het gebrek aan fysieke afstand tot het werk voor psychische overbelasting zorgen.

Omgekeerd kan teruggaan naar kantoor na een lange periode van thuiswerken ook een negatief effect hebben. Verhalen op social media laten zien dat werknemers die na twee jaar thuiswerken voor het eerst weer naar kantoor moesten, extreem oververmoeid en overprikkeld kunnen raken.

Een burn-out ligt in dergelijke gevallen op de loer. Dat is allereerst natuurlijk heel vervelend voor de betrokken werknemer. Echter, ook voor u als werkgever zijn de gevolgen groot. Zo bent u in principe verplicht om loon door te betalen gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Daarnaast kunt u in het uiterste geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw werknemer heeft geleden als gevolg van een burn-out.

De zorgplicht van de werkgever

Hoe zit dit juridisch in elkaar? Als werkgever heeft u een zorgplicht. Dit betekent dat u uw werknemers een veilige werkomgeving moet bieden, ook als de arbeidsplaats zich buiten uw kantoor bevindt. Thuiswerken valt namelijk onder de noemer plaatsonafhankelijke arbeid, zoals genoemd in artikel 1.43 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht u om een actief beleid te voeren, gericht op het voorkomen, dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting van werknemers. Dit betekent dat u maatregelen moet treffen om een veilige werkomgeving te creëren én uw werknemers moet inlichten over de potentiële gevaren. Waar ze ook werken.

Hoe kijkt de rechter hiernaar?

Heeft uw werknemer schade geleden als gevolg van een te hoge psychosociale arbeidsbelasting? Dan kan hij u aansprakelijk stellen. Oordeelt de rechter vervolgens dat u te weinig heeft gedaan om voor een veilige werkomgeving te zorgen, waardoor uw werknemer schade heeft geleden, dan moet u deze schade in principe vergoeden.

Alleen wanneer u kunt aantonen dat u alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van u konden worden verwacht en dat u de schade niet heeft kunnen voorkomen, zult u zich mogelijk kunnen bevrijden van aansprakelijkheid.

Wat kunt u als werkgever doen?

Voorkomen is beter dan genezen, maar niet altijd eenvoudig. Het kan voor u als werkgever lastig zijn om overbelasting van een hybride werkende werknemer tijdig te signaleren. Ons advies: denk goed na over uw arbeidsomstandighedenbeleid.

Ondernemers met personeel zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. De video legt uit wat dat precies is:

De RI&E omschrijft welk gevaar het werk kan opleveren en welke maatregelen u kunt nemen om deze gevaren (waaronder ook psychische overbelasting) te voorkomen.

Waar kunt u aan denken?

Maak werkdrukrisico’s bespreekbaar.

  • Stel een (externe) vertrouwenspersoon aan.
  • Organiseer vaste contactmomenten met leidinggevenden.
  • Leg werkuren en pauzemomenten vast.

Tot slot: attendeer uw werknemers op de mogelijke risico’s van hybride werken voor de psychische gezondheid én informeer hen over wat u heeft gedaan om hen hiertegen te beschermen.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie over uw zorgplicht? Of wilt u dat we met u meedenken over hoe u de juridische kant van hybride werken optimaal kunt vormgeven en de juiste maatregelen kunt treffen om uw zorgplicht te vervullen? Neem dan s.v.p. contact op met Sandra van Haren, via 06 122 591 42 of per e-mail: sandra.vanharen@bosselaar.nl.

 

(Foto: Surface, via Unsplash)