NL | EN
NL | EN

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een NOW-besluit?

Advocaten > Blog > Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een NOW-besluit?

Werkgevers met personeel die gedurende tenminste drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven.

Wat nu als het UWV de aanvraag afwijst of een te laag bedrag toekent? Het zijn dingen waar een werkgever zich in deze “coronatijd” liever niet op focust, maar die helaas wel aan de orde kunnen komen. In deze blog wordt daarom besproken wat een werkgever kan doen als hij het niet eens is met een beslissing van het UWV in verband met de NOW.

Aanvraag indienen

Om te beginnen zal een werkgever natuurlijk eerst een aanvraag moeten indienen die voldoet aan de voorwaarden die de NOW stelt. Dat kan via dit online formulier.

Nadat het UWV een aanvraag heeft ontvangen, zal het UWV deze aanvraag beoordelen. Het UWV moet binnen 13 weken na de aanvraag beslissen. Gestreefd wordt naar een beslistermijn van 2 tot 4 weken.

Beschikking tot subsidieverlening

Na beoordeling van de aanvraag neemt het UWV een besluit; een beschikking tot subsidieverlening. Daarin staat voor hoe lang de subsidie wordt verleend, de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening en het voorschot en de verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen.

Aanvraag tot subsidievaststelling

Na de subsidieverlening moet de werkgever het UWV vragen om de subsidie definitief vast te stellen. Het UWV neemt daarna een beschikking waarin het een definitief subsidiebedrag vaststelt. In het meest eenvoudige geval, stelt het UWV het definitieve subsidiebedrag vast conform de subsidieverlening.

Discussie over de beschikking: wat te doen?

Het kan voorkomen dat het UWV een beschikking neemt waarmee de werkgever het niet eens is. Bijvoorbeeld als het UWV de aanvraag volledig afwijst of als het UWV een lage subsidie vaststelt. Ook als het UWV besluit een bedrag terug te vorderen van de werkgever, is dit voer voor discussie.

Werkgevers die het niet eens zijn met een beschikking van het UWV, kunnen bezwaar aantekenen bij het UWV met een bezwaarschrift. Het UWV beoordeelt dit bezwaar en neemt vervolgens een beslissing. Als het UWV met de beslissing op het bezwaar volledig tegemoet komt aan het bezwaar van de werkgever, dan heeft de werkgever zijn doel bereikt.

Maar als de beslissing op bezwaar niet positief (genoeg) is voor de werkgever, kan hij daartegen beroep instellen bij de rechtbank.

Als ook de rechtbankuitspraak niet positief uitpakt voor de werkgever, kan hij volgens de NOW in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Houd de termijnen in de gaten!

De bezwaar- en (hoger)beroepstermijn is 6 weken, te rekenen vanaf de dag van verzending van de beschikking, de beslissing op bezwaar of de rechtbankuitspraak.

Het is van belang om de termijnen goed in de gaten te houden en binnen die termijnen juridische actie te ondernemen. Onderneemt een werkgever geen actie – of te laat – , dan kan hij de beschikking later niet alsnog aanvechten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

(foto: Annie Spratt, via Unsplash)