NL | EN
NL | EN

Wet goed verhuurderschap: 7 nieuwe verplichtingen voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders

Advocaten > Blog > Wet goed verhuurderschap: 7 nieuwe verplichtingen voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Het doel van de wet is ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders van woonruimte, waar moet je rekening mee houden?

Op basis van de Wet goed verhuurderschap moet je jouw werkwijze en (model)huurcontracten aanpassen. De volgende 7 verplichtingen gelden voor nieuwe huurovereenkomsten en (met uitzondering van punt 1 en 4) voor bestaande huurovereenkomsten:

1. Discrimineer niet

Maak geen ongerechtvaardigd onderscheid tussen kandidaat-huurders bij de selectieprocedure. Hoe moet je dat doen?

 • Wees duidelijk en transparant in je selectieprocedure.
 • Gebruik en communiceer objectieve selectiecriteria als je woonruimte aanbiedt.
 • Motiveer je keuze aan afgewezen kandidaat-huurders.

Zorg als verhuurder, verhuurbemiddelaar of beheerder dat je werkwijze duidelijk en toegankelijk is voor iedereen en erop gericht is woondiscriminatie te voorkomen. Zie erop toe dat je werknemers de regels in de praktijk naleven.

2. Intimideer niet

Intimideer de huurder op geen enkele wijze. Voorbeelden van intimidatie zijn het gebruik van verbaal geweld, het dreigen met het opzeggen van de huur, het rekenen van oneerlijke kosten, het ongevraagd binnenkomen in de huurwoning en het stalken van de huurder.

3. Beperk je waarborgsom tot maximaal twee maanden

 • Vraag een waarborgsom ter grootte van maximaal twee maanden huur. Een waarborgsom van drie maanden is dus niet langer toegestaan.
 • Stort de waarborgsom terug binnen veertien dagen na beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij de huurder schade heeft aangebracht aan de woning, of de verschuldigde huurprijs, het servicekostenvoorschot of de energieprestatievergoeding nog niet volledig heeft voldaan. In die gevallen moet je de waarborgsom binnen dertig dagen terugstorten, na verrekening van de schade (inclusief kostenspecificatie) of de openstaande vordering.

4. Sluit een schriftelijke huurovereenkomst

 • Sluit altijd een schriftelijke huurovereenkomst. Een mondelinge afspraak is niet toegestaan.

5. Informeer de huurder goed

 • Informeer de huurder over:
 • zijn rechten en plichten, voor zover deze niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen;
 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de waarborgsom wordt teruggestort (zie punt 3);
 • de contactgegevens van de beheerder;
 • de contactgegevens van het meldpunt in de gemeente waar een huurder klachten over ongewenst verhuurgedrag kan melden. Tip: vermeld in de huurovereenkomst dat de verhuurder verplicht is deze informatie te verstrekken op grond van de Wet goed verhuurderschap, omdat deze mededeling anders vragen kan oproepen;
 • de servicekosten die hij moet betalen. Verstrek hiervan jaarlijks een volledige kostenspecificatie.

Bij nieuwe huurovereenkomsten neem je deze informatie direct op in de huurovereenkomst. Gaat het om een bestaande huurovereenkomst? Informeer jouw huurder dan voor 1 juli 2024 apart over deze punten. Stel een standaardbrief op met de hiervoor vermelde punten en verzendt deze aan alle zittende huurders.

6. Houd je aan de regels voor servicekosten

 • Houd je aan de wettelijke regels voor het in rekening brengen van servicekosten. Dit betekent onder meer dat je alleen servicekosten in rekening brengt die in dit handboek staan, dat je jaarlijks een servicekostenoverzicht toestuurt en dat je niet zomaar het servicekostenvoorschot wijzigt (zie artikel 7:261 BW).

7. Bereken courtage alleen aan partij voor wie je optreedt

 • Ben je verhuurbemiddelaar. Dan verleen je diensten aan één partij (verhuurder of huurder) en bereken je alleen aan die partij courtage.

Wat regelt de Wet goed verhuurderschap nog meer?

Naast de hiervoor genoemde punten regelt de Wet goed verhuurderschap het volgende.

 • Verhuur aan arbeidsmigranten:
  • De huurovereenkomst moet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.
  • Stel de huurovereenkomst en de informatieverplichtingen (zie punt 5) op in een voor de arbeidsmigrant begrijpelijke taal.
 • De gemeente stelt een meldpunt in waar huurders en woningzoekenden terechtkunnen als een verhuurder zich niet houdt aan de hiervoor genoemde verplichtingen.
 • De gemeenteraad kan in een verhuurverordening een verhuurvergunningplicht opnemen voor een bepaald gebied of een bepaalde categorie van verblijfsruimte. Houd dus in de gaten of de gemeente een verhuurverordening vaststelt voor het gebied waar jouw pand(en) ligt.

Wat is de sanctie als je je hier niet aan houdt?

Handel je in strijd met de hiervoor genoemde verplichtingen, dan kan de gemeente:

 1. een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 16.750,- bij een eerste overtreding. De gemeente maakt bovendien openbaar dat zij jou een bestuurlijke boete heeft opgelegd.
 2. een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 67.000,- bij een tweede overtreding.
 3. het pand in beheer nemen nadat zij tweemaal een bestuurlijke boete heeft opgelegd of wanneer de verhuurder de woonruimte toch blijft verhuren, terwijl zijn vergunningaanvraag is afgewezen. Als de gemeente het pand in beheer neemt, dan gaat zij de woonruimte verhuren/beheren op kosten van de verhuurder, int zij de huur en andere vergoedingen en verricht zij alle andere verhuurdershandelingen. Moet er onderhoud gepleegd worden, dan laat zij dit doen op kosten van de verhuurder.

Check of advies? Neem contact op!

Elke verhuurder, verhuurbemiddelaar en beheerder moet als gevolg van deze wet zijn werkwijze en contracten tegen het licht houden. Wil je advies of een check van jouw (model)huurcontract? Neem dan contact op met Eline Aantjes via 06 301 16 182 of eline.aantjes@bosselaar.nl of met Joost Jacobs via 06 306 50 786 of joost.jacobs@bosselaar.nl.

(Foto: Wilhei, via Pixabay)