NL | EN
NL | EN

Hoe staat het met de wet Vifo? Een update

Advocaten > Blog > Hoe staat het met de wet Vifo? Een update

Enige tijd geleden plaatsten wij een blog waarin we de komst van de wet Vifo (Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) aankondigden. Inmiddels is het wetvoorstel aangenomen en geven we u graag een update. We vertellen welke bedrijven of bedrijfsprocessen wel of niet onder de wet vallen, hoe het zit met de meldingsplicht, de investeringstoets én de bepaling van terugwerkende kracht.  

Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de wet Vifo ingediend en iets minder dan een jaar later, op 19 april 2022, heeft de Tweede Kamer het goedgekeurd. Op 17 mei 2022 heeft ook de Eerste Kamer er een klap op gegeven. De wet Vifo treedt naar verwachting in de tweede helft van 2022 in werking.

Wat is het doel van de wet Vifo?

De wet Vifo heeft tot doel de nationale veiligheid te beschermen, door regels vast te leggen voor investeringen, fusies en overnames die onwenselijke risico’s met zich mee kunnen brengen.

Waar moet je dan aan denken? Het risico van aantasting van de continuïteit van vitale processen, aantasting van de integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie, of het ontstaan van strategische afhankelijkheden. De wetgever kijkt hierbij naar sensitieve technologie en vitale aanbieders.

Wat zijn vitale aanbieders en vitale processen?

  • Vitale aanbieders, oftewel bedrijven die vitale processen uitvoeren. Dit zijn processen die zo belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring kan leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting.
  • Bedrijven die werken met sensitieve technologie. Deze bedrijven beschikken over bepaalde kennis of informatie die gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid als deze uitlekt.
  • Investeerders die in hiervoor genoemde organisaties investeren.

In de praktijk gaat het met name om bedrijven in de energiesector, bedrijven die militaire technologieën ontwikkelen, telecombedrijven, banken, bedrijven in het havengebied en in de financiële markt.

Hoe zit het met de zorg?

In het vorige blog bespraken wij de mogelijkheid dat de gezondheidszorg ook onder het wetsvoorstel zou vallen. De regering had aangekondigd deze mogelijkheid te onderzoeken en het onderzoek begin 2022 af te ronden. In het uiteindelijke wetsvoorstel is echter zowel over het onderzoek als over de gezondheidszorg niets terug te vinden. De conclusie is dan ook de nieuwe wet Vifo niet van toepassing is op de gezondheidszorg.

Meldplicht en investeringstoets

Stel nou dat uw bedrijf wél onder de wet valt, hoe werkt het dan?

Als er sprake is van een verwervingsactiviteit, dat wil zeggen een investering, fusie of overname van een vitale aanbieder of een bedrijf met sensitieve technologie, dan geldt een meldingsplicht. Zowel de investeerder als het bedrijf zelf is verplicht de wijziging van zeggenschap te melden. Dit moet bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

BTI kijkt of er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid. Wanneer dit zo is, kan het BTI voorwaarden verbinden aan de investering, of deze zelfs verbieden. De veiligheidstoets geldt voor investeringen vanuit alle landen.

Let op: geldig met terugwerkende kracht

Een opvallend element aan het wetsvoorstel Vifo is de bepaling over terugwerkende kracht. De minister van Economische Zaken en Klimaat kan binnen acht maanden na inwerkingtreding van de wet investeringen, overnames, aandelentransacties en fusies toetsen die vanaf 8 september 2020 hebben plaatsgevonden.

Die terugwerkende kracht geldt alleen voor sensitieve technologieën, niet voor vitale aanbieders.

Vragen

Heeft u vragen over wat de nieuwe wet betekent voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Gerjanne van de Waerdt.