NL | EN
NL | EN

Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ook van toepassing op de zorg?

Advocaten > Blog > Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ook van toepassing op de zorg?

De wet Vifo (Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) is al een tijdje in de maak. Het wetsvoorstel is op 30 juni 2021 ingediend, begin dit jaar gaat de Tweede Kamer het behandelen. In dit blog geven we een korte uitleg over de kern van het wetsvoorstel én over de mogelijkheid dat organisaties in de zorgsector hier ook mee te maken krijgen.   

Wat is het doel?

De Vifo veiligheidstoets wil voorkomen dat investeringen, fusies en overnames een risico vormen voor de nationale veiligheid en is bedoeld voor investeringen vanuit alle landen.

Voor wie van toepassing?

De veiligheidstoets is gericht op twee soorten organisaties:

  • vitale aanbieders
  • ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie.

Om te bepalen of er sprake is van vitale processen, stelt de overheid zogenaamde impactcriteria op, zoals economische schade en fysieke gevolgen. Of een bedrijf wordt gezien als vitale aanbieder wordt niet publiekelijk bekend gemaakt. De vakminister stelt het bedrijf hiervan op de hoogte.

Bij sensitieve technologie gaat het om dual-use technologie waarvan de uitvoer vergunningplichtig is op grond van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 én om militaire goederen. 

Hoe werkt het?

Als een buitenlands bedrijf via een investering, fusie of overname zeggenschap krijgt over een bedrijf dat zich bezighoudt met de hiervoor genoemde processen, moet er verplicht een melding worden gedaan. Vervolgens toetst het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) of er sprake is van een risico.

En de gezondheidszorg dan?

Opvallend genoeg wordt de sector gezondheidszorg tot nu toe niet genoemd in het wetsvoorstel. Het gaat vooral over bedrijven die actief zijn in de sectoren energie (warmtetransport, kernenergie, gaswinning en -opslag), luchtvervoer, havenvervoer en de financiële markt.

Let op: dit kan veranderen. Er is een motie ingediend om de sector gezondheidszorg toe te voegen aan het wetsvoorstel. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een externe partij opdracht gegeven te onderzoeken of dit wenselijk is. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2022 bekend.

Vervolg

Onze advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij vinden dat er zeker iets voor te zeggen is om een deel van de gezondheidszorg aan te merken als vitale aanbieder. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek en houden u op de hoogte!

(Foto: Robert Stump via Unsplash)