NL | EN
NL | EN

De zieke werknemer en vakantie, hoe zit het ook alweer?

Advocaten > Blog > De zieke werknemer en vakantie, hoe zit het ook alweer?

Iedere werknemer heeft recht op vakantie van tenminste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Maar hoe zit het met een zieke werknemer? En met bovenwettelijke vakantiedagen? We zetten het voor u op een rijtje.

Regels en aandachtspunten zieke werknemer en vakantiedagen

  • Het recht op vakantiedagen geldt voor alle werknemers. Zowel zieke als niet-zieke werknemers bouwen evenveel wettelijke vakantiedagen op.
  • U mag niet zomaar vakantiedagen afboeken bij een zieke werknemer. Dit mag alleen wanneer de werknemer hiervoor expliciet toestemming geeft.
  • Een zieke werknemer is niet altijd in staat om vakantie op te nemen. U kunt hem in dat geval niet verplichten om vakantiedagen op te nemen of beschikbaar te zijn voor re-integratie.
  • Raadpleeg bij twijfel de bedrijfsarts of er medische bezwaren zijn tegen het opnemen van vakantie. Denkt de bedrijfsarts dat de vakantie bijvoorbeeld de re-integratie nadelig kan beïnvloeden? Dan heeft u als werkgever een goede grond om de vakantie van de zieke werknemer te weigeren.
  • Verricht uw werknemer re-integratiewerkzaamheden? Dan is het meestal mogelijk vakantie op te nemen.
  • Is uw werknemer echter volledig arbeidsongeschikt en door de bedrijfsarts vrijgesteld van re-integratieverplichtingen? Dan is het uitgangspunt dat deze werknemer niet in staat is vakantie op te nemen.
  • Wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kunt u de dagen dat hij ziek is in beginsel niet afboeken als vakantiedagen. Ook de loonbetalingsplicht loopt gewoon door. De werknemer dient zich wel direct ziek te melden conform het verzuimprotocol van uw organisatie en door middel van een doktersverklaring kunnen bewijzen dat hij ziek was.

Tip: zorg dat het verzuimprotocol bekend is bij uw werknemers en dat daarin duidelijk is vermeld wat ze moeten doen wanneer ze ziek worden tijdens de vakantie (wanneer en bij wie ziekmelding, bereikbaarheid, vereisten met betrekking tot de doktersverklaring).

Bovenwettelijke vakantiedagen

Een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar. Heeft een werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst recht op 25 vakantiedagen per jaar? Dan noem je dat ‘5 bovenwettelijke vakantiedagen’.

Voor wat betreft deze bovenwettelijke vakantiedagen (dus niet voor wat betreft de wettelijke vakantiedagen) mag u als werkgever vooraf schriftelijk overeenkomen, dus zonder afzonderlijke expliciete toestemming van de werknemer, dat deze dagen mogen worden verrekend met de ziektedagen. Dat mag als dit in een schriftelijke overeenkomst (zoals de arbeidsovereenkomst) is afgesproken. Tot voor kort werd aangenomen dat zo’n afspraak ook in een CAO kon worden opgenomen. Dit is veranderd na een recente uitspraak van het Hof Den Bosch. Volgens het Hof geeft het schriftelijkheidsvereiste immers aan dat een werknemer bewust, persoonlijk en expliciet afstand moet doen van zijn vakantiedagen.

In principe mag u dus zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen verrekenen, mits de werknemer expliciet en schriftelijk aangeeft dat hij hiermee instemt. Zonder deze expliciete toestemming van de werknemer mag verrekening slechts voor wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen en mits dit vooraf is afgesproken in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst).

Vragen of advies? Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over bijvoorbeeld verrekening van vakantiedagen, het toestaan of weigeren van vakantie van een zieke werknemer of aanpassing van het personeelshandboek/verzuimprotocol? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 104 372 88 of e-mail: barbara.goossens@bosselaar.nl

(Foto: Annie Spratt via Unsplash)

Als arbeidsrecht-advocaat adviseer en procedeer ik in het bijzonder voor werkgevers in arbeidsrechtelijke geschillen. De focus ligt daarbij op het individueel ontslagrecht.